Ρύθμιση αυθαιρέτων

Ρύθμιση πολεοδομικών παραβάσεων - τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων - νομιμοποίηση, σύμφωνα με τις νέες ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4178/2013.

Ο νέος νόμος σας δίνει τη δυνατότητα έως 08/02/2015 να επωφεληθείτε των ρυθμίσεων και των δόσεων και να πετύχετε είτε τακτοποίηση των αυθαιρεσιών για 30 χρόνια είτε ακόμη και οριστική νομιμοποίηση.

Μετά την ανάλογη ρύθμιση, είστε σε θέση να λάβετε Βεβαίωση Νομιμότητας και να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εμπράγματη δικαιοπραξία για το ακίνητό σας.

Κατηγορίες αυθαιρεσιών:

- Κατηγορία 1: Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με χρήση κατοικίας που υφίστανται πριν από τις 9/6/1975.
Οι παραβάσεις της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης καταβάλλοντας παράβολο 500 ευρώ, χωρίς πρόστιμο

- Κατηγορία 2: Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1/1/1983.
Οι παραβάσεις της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης καταβάλλοντας το αναλογούν παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.

- Κατηγορία 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις
Οι αυθαίρετες μικρές παραβάσεις εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης καταβάλλοντας μόνο παράβολο 500 ευρώ χωρίς πρόστιμο.

- Κατηγορία 4: Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους. Επίσης οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3775/2009, 3843/2010 (νόμος Μπιρμπίλη) και 4014/2011 (νόμος Παπακωνσταντίνου).
Επιτυγχάνεται η αναστολή επιβολής κυρώσεων για 30 χρόνια μετά την καταβολή παραβόλου και ειδικού προστίμου. Με τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

- Κατηγορία 5: Όλες οι λοιπές αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες κατηγορίες.
Επιτυγχάνεται η αναστολή επιβολής κυρώσεων για 30 χρόνια και απαιτείται η καταβολή παραβόλου και ειδικού προστίμου και για κάθε υπαγωγή της κατηγορίας αυτής πραγματοποιείται, εντός προθεσμίας επτά (7) ετών από τη δημοσίευση του νόμου, έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων από ελεγκτή δόμησης.

Τρόπος αποπληρωμής και δόσεις:

Ανάλογα με την ημερομηνία υπαγωγής το πρόστιμο μπορεί να καταβληθεί σε:
102 μηνιαίες δόσεις ή 17 εξαμηνιαίες (υποβολή έως 8/2/2014),
84 μηνιαίες δόσεις ή 14 εξαμηνιαίες (υποβολή έως 8/8/2014),
60 μηνιαίες δόσεις ή 10 εξαμηνιαίες (υποβολή έως 8/2/2015).
Ελάχιστη μηνιαία δοση ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ, ενώ ελάχιστη εξαμηνιαία το ποσό των 300 ευρώ. Για εφάπαξ καταβολή του προστίμου ισχύει έκπτωση 20%, ενώ για προκαταβολή του 30% του προστίμου παρέχεται έκπτωση 10%.