Τεχνικός Ασφαλείας

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας ος αδιαπραγμάτευτη την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία, το Τεχνικό Γραφείο παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για επιχειρήσεις και εργοτάξια.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το ν. 3850/2010 να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά και προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Ειδικότερα:

- Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
- Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.
- Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
- Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
- Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
- Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας στην αντιμετώπιση ατυχημάτων.
- Ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενου για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
- Τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο