Κτηνοτροφική μονάδαΨήνα Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων

Σχεδιασμός, έκδοση οικοδομικής άδειας, αδειοδότηση λειτουργίας και επίβλεψη της κατασκευής νέας κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 200 μόσχων πάχυνσης.

Περίοδος εκτέλεσης:
2011